חובות בדין קדימה ועדיפות בנשיה

בעולם פשיטת הרגל לא כל הנושים נוצרו שווים.

ישנם נושים שהם "נושים רגילים" ויש נושים מועדפים המקבלים זכות יתר המקבלת ביטוי בעדיפות בקבלת כספי המימוש ("דיבידנדים" – בשפה המשפטית) ביחס לנושים "הרגילים".

החובות הכלולים במסגרת הליכי פשיטת הרגל נחלקים למספר סוגים שלכל אחד מסוגי החובות עדיפות שונה בחלוקת דיבידנדים לנושים.

משמעות הדבר כי נושים הנמצאים בדרגה גובהה בסולם דרגות החוב נמצאים בעדיפות גבוה יותר לקבל כספים בהשוואה לנושים הנמצאים נמוך יותר בסדר העדיפויות.

הוצאות ניהול נכסי פשיטת רגל לנושים מובטחים

בנושים מובטחים ביחס לאותם נכסים ששועבדו על ידם הם בעלי עדיפות ראשונה במסגרת סולם העדיפויות, אלה נושים שחובם מובטח בשעבוד קבוע על נכס או נכסים של החייב והם זכאים במסגרת הליך פשיטת רגל לפרוע את חובם באמצעות הנכס המשועבד ויש להם עדיפות ראשונה ביחס לנכס המשועבד על פני נושים אחרים, היתרה שתוותר לאחר מימוש הנכס המשועבד תשמש לחלוקה לנושים האחרים בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בחוק.

ביחס ליתר הנכסים שבקופת פשיטת הרגל הוצאות ניהול נכסי פושט הרגל הם בעדיפות ראשונה ונחשב כשעבוד ראשון על ידי הנכסים ונקבע במפורש כי מתוך נכסי החייב ישמר סכום מספיק לתשלומם.

נושים בדין קדימה

הבאים בתור מבחינת סדרי העדיפויות הנם נושים בדין קדמה לאחריהם יתר הנושים.

נושים בדין קדימה הם נושים שחובם מתאים לאחת מן הקטגוריות המפורטות מטה.

גם לנושים בדין קדימה יש סדרי עדיפות לפי תתי קטגוריות המפורטות כאן:

חוב בגין שכר עבודה

זוהי קטגוריה בעדיפות ראשונה וחובות הנכללים בה הינם חובות בגין שכר עבודה עד לגובה המוגדר בחוק, כשיתר החוב מוגדר כחוב רגיל.

ניכוי במקור בגין שכר עבודה

הבא בתור בסדר העדיפויות לאחר חוב בגין שכר עבודה  הנו מס שפושט הרגל ניכה במקור בגין שכר עבודה ולא העביר לרשות המיסים.

לאחר חוב בגין שכר עבודה וניכוי במקור בגין שכר עבודה באים בתור  חובות הנכנסים לקטגוריות הבאות כשכל תתי הקטגוריות הבאות הנם בעלי עדיפות שווה:

מיסים מוניציפליים וממשלתיים

מיסים מן הסוגים המפורטים בפקודת פשיטת הרגל המהווים מיסים מוניציפליים וממשלתיים שהגיע זמן פירעונם  במועד מתן הצו לכינוס נכסי החייב או במהלך 12 החודשים שלפני צו הכינוס.

דמי שכירות

דמי שכירות המגיעים למשכיר בגין נכסי מקרקעין ששכר פושט הרגל בגין שנת שכירות אחת לכל היותר, המתחייבים בגין תקופה שלפני מועד ההכרזה של החייב כפושט רגל.

פיגורים בתשלומי מזונות

סכומי כסף בהם חב החייב בגין פיגורים בתשלומי מזונות.

כפי שצוין לעיל החובות הנכללים בקטגוריות , מיסים מוניציפליים וממשלתיים, דמי שכירות ופיגורים בתשלומי מזונות הנם חובות השווים בדרגתם וככל שאין מספיק כסף בנמצא כדי לפרוע אותם, הסך המצוי יופחת בשיעור שווה  ויחולק בין הנושים שהחוב כלפיהם משתייך לסוגי החובות המצוינים לעיל.

לבית המשפט סמכות להורות שלא לתת עדיפות לשכר עבודה, דמי שכירות , מזונות ומסים מוניציפליים כולם או מקצתם  מטעמים מיוחדים שירשמו.

יצוין כי לא אחת נוצר מצב  שנכסי החייב אינם מספיקים כדי לכסות חובות הנמצאים בקטגוריה מסוימת , מה שמביא לכך שחובות הנכללים בקטגוריות בעלות סדרי עדיפות נמוכה יותר אינם נפרעים כלל.

לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי בנושא ניתן לפנות למשרד עו”ד אורלי ספיר סחייק בטלפון: 04-8528528 | 054-2122878 או להשאיר פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים משפטיים נוספים

חוק עוולות מסחריות וגניבת עין

חוק עוולות מסחריות

בישראל יש מערכת חוקים מאוד סבוכה ומי שאינו מתמחה במשפט לרוב מתקשה להבין אותה. מטעם זה, ועל מנת שההדיוט (אדם מן היישוב) יוכל להתמצא במערכת

לקריאה »
מהו הסכם סודיות nda

הסכם סודיות NDA

הסכם סודיות סודות מסחריים הינם הנכס המשמעותי ביותר שיכול עסק להחזיק כיתרון בעל ערך, על פני המתחרים בשוק. הבעיה מתחילה כאשר העסק נאלץ לצורך כזה

לקריאה »
סוד מסחרי כל המידע

סוד מסחרי

גניבת סוד מסחרי ו/או שימוש בו ללא רישום מוגדר כעוולה מסחרית בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999. סוד מסחרי מוגדר בחוק: מידע סודי מכל סוג שאינו

לקריאה »